ðÏÉÓË ÐÏ ËÁÔÁÌÏÇÕ  |  éÎÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ      in-s ïïï «éÎÔÅÒ-ó» ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
www.inter-s.ru ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
ïÂÝÅÓÔ×Ï Ó ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÏÊ ÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏÓÔØÀ
éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÅ ÁÇÅÎÔÓÔ×Ï «éÎÔÅÒ-ó»
ëïíðìåëóîùå õóìõçé ÷ ïâìáóôé éîæïòíáãéïîîïçï áõôóïòóéîçá
www.in-s.ruE-mail: mail@inter-s.ru
www.inter-s.ru404109 Á/Ñ 708, Ç. ÷ÏÌÖÓËÉÊ, ÕÌ. ðÕÛËÉÎÁ 117å
www.inter-service.ru ÔÅÌÅÆÏÎ 8 (8442) 60-08-07ïïï «éÎÔÅÒ-ó»ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
ñÎÄÅËÓ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ

... îÉÞÔÏ ÎÅ ÃÅÎÉÔÓÑ ÔÁË Ä£ÛÅ×Ï, ËÁË ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ,

É ÎÉÞÔÏ ÎÅ ÏÂÈÏÄÉÔÓÑ ÔÁË ÄÏÒÏÇÏ, ËÁË Å£ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅ ...

ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 4

ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ № 4
úÁÑ×ËÁ

ë ðõâìéþîïê ïæåòôå (äÏÇÏ×ÏÒÕ)
«ï ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ ËÏÍÐÌÅËÓÎÙÈ ÕÓÌÕÇ × ÓÆÅÒÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÁÕÔÓÏÒÓÉÎÇÁ
× ÒÁÍËÁÈ óÉÓÔÅÍÙ «éÎÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ» ÏÔ 01.04.2012 Ç.
IS - ššššššš š/šššššššššššššššš «ššššššššš » ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 201ššš Ç.

 

ðÅÒÅÞÅÎØ É ÏÐÉÓÁÎÉÅ ÕÓÌÕÇ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

ïÓÏÂÙÅ ÕÓÌÏ×ÉÑ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
÷ ÓÌÕÞÁÅ ÅÓÌÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ ÚÁÄÁÎÉÑ ×ÌÅÞÅÔ ÚÁ ÓÏÂÏÊ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ ÓÔÏÉÍÏÓÔÉ ÒÁÂÏÔ É ÓÒÏËÏ× ÉÈ ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÑ áÂÏÎÅÎÔ ÏÐÌÁÞÉ×ÁÅÔ ÒÁÂÏÔÙ ÓÏÇÌÁÓÎÏ ÉÈ ÕÔÏÞÎÅÎÎÏÊ ÓÔÏÉÍÏÓÔÉ É ÓÏÇÌÁÛÁÅÔÓÑ Ó ÉÚÍÅÎÅÎÉÅÍ ÓÒÏËÏ×.

óÔÏÉÍÏÓÔØ ÕÓÌÕÇ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

ïÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÌÉÃÏ, ÄÏÌÖÎÏÓÔØ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
æéï ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
îÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÕÓÔÁ×Á, ÐÒÉËÁÚÁ, ÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÕÓÔÎÏÇÏ ÒÁÓÐÏÒÑÖÅÎÉÑ

 

«ššššššššš » šššššššššššššššššššššššššššššššš š201 ššš Ç.šššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš / šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš í.ð.
ðÒÉÎÑÔÏ Ë ÉÓÐÏÌÎÅÎÉÀ

«ššššššššš » šššššššššššššššššššššššššššššššš š201 ššš Ç.šššššššššššššššššššššššššššššššš šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš / šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/

www.in-s.ru
ïïï «éÎÔÅÒ-ó» © 2009–2020