ðÏÉÓË ÐÏ ËÁÔÁÌÏÇÕ  |  éÎÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ      in-s ïïï «éÎÔÅÒ-ó» ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
www.inter-s.ru ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
ïÂÝÅÓÔ×Ï Ó ÏÇÒÁÎÉÞÅÎÎÏÊ ÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏÓÔØÀ
éÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÅ ÁÇÅÎÔÓÔ×Ï «éÎÔÅÒ-ó»
ëïíðìåëóîùå õóìõçé ÷ ïâìáóôé éîæïòíáãéïîîïçï áõôóïòóéîçá
www.in-s.ruE-mail: mail@inter-s.ru
www.inter-s.ru404109 Á/Ñ 708, Ç. ÷ÏÌÖÓËÉÊ, ÕÌ. ðÕÛËÉÎÁ 117å
www.inter-service.ru ÔÅÌÅÆÏÎ 8 (8442) 60-08-07ïïï «éÎÔÅÒ-ó»ïïï «éÎÔÅÒ-ó»
ñÎÄÅËÓ ÃÉÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ

... îÉÞÔÏ ÎÅ ÃÅÎÉÔÓÑ ÔÁË Ä£ÛÅ×Ï, ËÁË ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ,

É ÎÉÞÔÏ ÎÅ ÏÂÈÏÄÉÔÓÑ ÔÁË ÄÏÒÏÇÏ, ËÁË Å£ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅ ...

ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ 2

ðÒÉÌÏÖÅÎÉÅ № 2
ëÁÒÔÁ áÂÏÎÅÎÔÁ

ë ðõâìéþîïê ïæåòôå (äÏÇÏ×ÏÒÕ)
«ï ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ ËÏÍÐÌÅËÓÎÙÈ ÕÓÌÕÇ × ÓÆÅÒÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÏÎÎÏÇÏ ÁÕÔÓÏÒÓÉÎÇÁ
× ÒÁÍËÁÈ óÉÓÔÅÍÙ «éÎÔÅÒ-óÅÒ×ÉÓ» ÏÔ 01.04.2012 Ç.
IS - ššššššš š/šššššššššššššššš «ššššššššš » ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš 201ššš Ç.

 

÷ ÜÔÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÏÔÍÅÔÉÔØ ÔÅ ×ÉÄÙ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ, ËÏÔÏÒÙÍÉ ÚÁÎÉÍÁÅÔÓÑ ÷ÁÛÁ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ (ÎÅ ÂÏÌÅÅ 10 ÐÏÚÉÃÉÊ).
îÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÂÕÄÅÔ ÏÐÒÅÄÅÌÑÔØÓÑ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÎÏÓÔØ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ × ÇÌÁ×ÎÏÍ ËÁÔÁÌÏÇÅ ðÏÒÔÁÌÁ.


óÅÌØÓËÏÅ ÈÏÚÑÊÓÔ×Ï
šòÁÓÔÅÎÉÅ×ÏÄÓÔ×Ï
šöÉ×ÏÔÎÏ×ÏÄÓÔ×Ï
šðÒÏÞÉÅ
ðÒÏÍÙÛÌÅÎÎÏÓÔØ
šæÁÒÍÁÃÉÑ
šðÉÝÅ×ÙÅ ÐÒÏÄÕËÔÙ É ÎÁÐÉÔËÉ
šôÁÂÁË É ÔÁÂÁÞÎÙÅ ÉÚÄÅÌÉÑ
šôÅËÓÔÉÌØ
šïÄÅÖÄÁ
šíÅÈÁ É ËÏÖÁ
šïÂÕ×Ø
šçÁÌÁÎÔÅÒÅÑ
šäÅÒÅ×ÏÏÂÒÁÂÏÔËÁ
šíÅÔÁÌÌÕÒÇÉÑ
šíÅÔÁÌÌÏÏÂÒÁÂÏÔËÁ
šóÔÒÏÊÍÁÔÅÒÉÁÌÙ
šïÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ É ÐÒÉÂÏÒÙ
šôÒÁÎÓÐÏÒÔÎÙÅ ÓÒÅÄÓÔ×Á
šèÉÍÉÞÅÓËÉÊ ÓÉÎÔÅÚ
šòÅÚÉÎÏ×ÙÅ É ÐÌÁÓÔÍÁÓÓÏ×ÙÅ ÉÚÄÅÌÉÑ
šíÅÂÅÌØ
šóÂÏÒ É ÐÅÒÅÒÁÂÏÔËÁ ×ÔÏÒÓÙÒØÑ
šõÓÌÕÇÉ É ÁÒÅÎÄÁ × ÐÒÏÍÙÛÌÅÎÎÏÓÔÉ
šðÒÏÞÉÅ
ïÐÔÏ×ÁÑ ÔÏÒÇÏ×ÌÑ
šó/È ÓÙÒØÅ É ÖÉ×ÙÅ ÖÉ×ÏÔÎÙÅ
šðÉÝÅ×ÙÅ ÐÒÏÄÕËÔÙ, ÎÁÐÉÔËÉ É ÔÁÂÁÞÎÙÅ ÉÚÄÅÌÉÑ
šâÙÔÏ×ÙÅ ÔÏ×ÁÒÙ
šðÒÏÍÅÖÕÔÏÞÎÙÅ ÐÒÏÄÕËÔÙ, ÏÔÈÏÄÙ É ÌÏÍ
šíÁÛÉÎÙ, ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÅ É ÐÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÍÁÔÅÒÉÁÌÙ
šðÒÏÞÉÅ
òÏÚÎÉÞÎÁÑ ÔÏÒÇÏ×ÌÑ
šá×ÔÏ- ÍÏÔÏ-
šçóí
šòÙÎËÉ
šîÅÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ
šðÒÏÄÏ×ÏÌØÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÔÏ×ÁÒÙ, ÔÁÂÁÞÎÙÅ ÉÚÄÅÌÉÑ
šîÅÐÒÏÄÏ×ÏÌØÓÔ×ÅÎÎÙÅ ÔÏ×ÁÒÙ
šðÏÄÅÒÖÁÎÎÙÅ ÔÏ×ÁÒÙ
šëÏÍÉÓÓÉÏÎÎÁÑ ÔÏÒÇÏ×ÌÑ
šîÅ × ÍÁÇÁÚÉÎÁÈ
óÔÒÏÉÔÅÌØÓÔ×Ï, ÒÅÍÏÎÔ
šëÁÐÉÔÁÌØÎÏÅ ÓÔÒÏÉÔÅÌØÓÔ×Ï
šïÔÄÅÌÏÞÎÙÅ ÒÁÂÏÔÙ
šíÏÎÔÁÖÎÙÅ ÒÁÂÏÔÙ
šóÔÒÏÉÔÅÌØÓÔ×Ï ÉÎÄÉ×ÉÄÕÁÌØÎÏÇÏ ÖÉÌØÑ
šòÅÍÏÎÔ Ë×ÁÒÔÉÒ, ÄÏÍÏ×
š÷ÓÐÏÍÏÇÁÔÅÌØÎÙÅ ÒÁÂÏÔÙ
šáÒÅÎÄÁ ÏÂÏÒÕÄÏ×ÁÎÉÑ
šðÒÏÞÉÅ
ôÒÁÎÓÐÏÒÔ É ÐÅÒÅ×ÏÚËÉ
šö/Ä ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ
šá×ÉÁÔÒÁÎÓÐÏÒÔ
š÷ÏÄÎÙÊ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ
šá×ÔÏÔÒÁÎÓÐÏÒÔ
šçÏÒÏÄÓËÏÊ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ
šôÒÕÂÏÐÒÏ×ÏÄÎÙÊ
šôÒÁÎÓÐÏÒÔÎÏ-ÜËÓÐÅÄÉÃÉÏÎÎÙÅ ÁÇÅÎÔÓÔ×Á
šóËÌÁÄÓËÉÅ ÕÓÌÕÇÉ
šôÁÍÏÖÅÎÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šðÒÏÞÉÅ
ïÂÝÅÓÔ×Ï É ÒÅÌÉÇÉÑ
šáÓÓÏÃÉÁÃÉÉ, ÏÂÝÅÓÔ×Á
šðÁÒÔÉÉ É Ä×ÉÖÅÎÉÑ
šðÒÏÆÓÏÀÚÙ
šòÅÌÉÇÉÏÚÎÙÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ
šðÒÏÞÉÅ
ëÕÌØÔÕÒÁ É ÉÓËÕÓÓÔ×Ï
šä×ÏÒÃÙ, ÄÏÍÁ ËÕÌØÔÕÒÙ É ÔÅÁÔÒÙ
šíÕÚÙËÁ, ÖÉ×ÏÐÉÓØ, É ÐÒÏÞÉÅ
šâÉÂÌÉÏÔÅËÉ É ÁÒÈÉ×Ù
š÷ÙÓÔÁ×ËÉ É ÍÕÚÅÉ
šèÕÄ. ÓÁÌÏÎÙ, ÓÔÕÄÉÉ
šëÉÎÏ, ×ÉÄÅÏ
šðÒÉÒÏÄÁ
šðÒÏÞÉÅ
òÁÚ×ÌÅÞÅÎÉÅ É ÏÔÄÙÈ
šôÕÒÉÚÍ
šðÁÒËÉ
šóÐÏÒÔÉ×ÎÙÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ
šâÁÎÉ É ÓÁÕÎÙ
šîÏÞÎÙÅ ËÌÕÂÙ É ËÁÚÉÎÏ
šéÇÏÒÎÙÅ ÚÁÌÙ
šðÒÏÞÉÅ
çÏÓÔÉÎÉÃÙ É ÒÅÓÔÏÒÁÎÙ
šçÏÓÔÉÎÉÃÙ É Ô.Ð.
šòÅÓÔÏÒÁÎÙ, ÂÁÒÙ
šóÔÏÌÏ×ÙÅ, ËÁÆÅ, ËÁÆÅÔÅÒÉÉ
šðÒÏÞÉÅ
îÁÕËÁ
šîéé
šðÒÏÅËÔÎÙÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ
šôÏÐÏÇÒÁÆÉÑ É ÇÅÏÄÅÚÉÑ
šíÅÔÒÏÌÏÇÉÞÅÓËÉÅ ÓÌÕÖÂÙ
šóÔÁÎÄÁÒÔÉÚÁÃÉÑ
šçÉÄÒÏÍÅÔÅÏÒÏÌÏÇÉÑ É ÐÒÏÇÎÏÚ ÐÏÇÏÄÙ
šçÅÏÌÏÇÉÑ É ÒÁÚ×ÅÄËÁ ÎÅÄÒ
šüËÓÐÅÒÔÉÚÁ
šðÒÏÞÉÅ
âÙÔÏ×ÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šâÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ
šóÔÉÒËÁ è/ÞÉÓÔËÁ
šðÁÒÉËÍÁÈÅÒÓËÉÅ, ËÏÓÍÅÔÉÞÅÓËÉÅ ÓÁÌÏÎÙ
šðÒÏËÁÔ
šðÏÈÏÒÏÎÙ É ÒÉÔÕÁÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šäÏÍÏÈÏÚÑÊÓÔ×Ï É ÎÑÎÉ
šôï É ÒÅÍÏÎÔ Á×ÔÏÔÒÁÎÓÐÏÒÔÁ
šôï É ÒÅÍÏÎÔ ÂÙÔÏ×ÏÊ ÔÅÈÎÉËÉ
šðÏÛÉ× É ÒÅÍÏÎÔ ÏÂÕ×É É ÏÄÅÖÄÙ
šðÒÏÞÉÅ
üÎÅÒÇÅÔÉËÁ É ×ÏÄÏÓÎÁÂÖÅÎÉÅ
šüÌÅËÔÒÏÜÎÅÒÇÉÑ
šçÁÚ
šðÁÒ É ÇÏÒÑÞÁÑ ×ÏÄÁ
š÷ÏÄÏÓÎÁÂÖÅÎÉÅ
šëÁÎÁÌÉÚÁÃÉÑ
šìÅÄ É ÈÏÌÏÄ
ëÏÍÐØÀÔÅÒÙ É ÏÒÇÔÅÈÎÉËÁ
šëÏÍÐØÀÔÅÒÙ
šïÒÇÔÅÈÎÉËÁ
šëÏÍÐÌÅËÔÕÀÝÉÅ
šìÉÔÅÒÁÔÕÒÁ
šðÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ
šëÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÉ
šóÅÒ×ÉÓ
šðÒÏÞÉÅ
àÒÉÄÉÞÅÓËÉÅ ÕÓÌÕÇÉ
šáÄ×ÏËÁÔÙ
šëÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÉ
šîÏÔÁÒÉÁÌØÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šðÒÏÞÉÅ
îÅÄ×ÉÖÉÍÏÓÔØ
šáÒÅÎÄÁ
šðÒÏÄÁÖÁ
šïÂÍÅÎ
šïÃÅÎËÁ
šðÒÏÉÚ×ÏÄÓÔ×ÅÎÎÁÑ

æÉÎÁÎÓÏ×ÏÅ ÐÏÓÒÅÄÎÉÞÅÓÔ×Ï
šâÁÎËÉ
šâÉÒÖÉ
šìÏÍÂÁÒÄÙ
šéÎ×ÅÓÔÉÃÉÉ
šóÔÒÁÈÏ×ÁÎÉÅ É ÐÅÎÓÉÏÎÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ
šðÒÏÞÉÅ
õÓÌÕÇÉ × ËÏÍÍÅÒÃÉÉ
šéÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ É ÓÔÁÔÉÓÔÉËÁ
šïÐÅÒÁÔÉ×ÎÁÑ ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
šëÏÎÓÕÌØÔÁÃÉÉ É ÓÏÄÅÊÓÔ×ÉÅ
šáÕÄÉÔ
šëÁÄÒÏ×ÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šóÅÒÔÉÆÉËÁÃÉÑ É ÁÔÔÅÓÔÁÃÉÑ
šâÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔØ
šðÒÏÞÉÅ
òÅËÌÁÍÁ
šéÎÔÅÒÎÅÔ-ÄÉÚÁÊÎ
šòÅËÌÁÍÎÙÅ ÓÔÕÄÉÉ
šòÅËÌÁÍÎÙÅ ÁÇÅÎÔÓÔ×Á
š÷ÉÄÅÏ É ÁÕÄÉÏ ÒÅËÌÁÍÁ
šîÁÒÕÖÎÁÑ ÒÅËÌÁÍÁ
šòÅËÌÁÍÎÏ-ÓÕ×ÅÎÉÒÎÁÑ ÐÒÏÄÕËÃÉÑ
šðÒÏÞÉÅ
éÚÄÁÔÅÌØÓÔ×Ï É ÐÏÌÉÇÒÁÆÉÑ
šðÏÌÉÇÒÁÆÉÑ
šðÏÌÉÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÅ ÁÔÒÉÂÕÔÙ
šîÅ ÐÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉÅ ÉÚÄÁÎÉÑ
šéÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÎÁ ÔÅÈ. ÎÏÓÉÔÅÌÑÈ
šðÒÏÞÉÅ
ó×ÑÚØ
šðÏÞÔÏ×ÁÑ Ó×ÑÚØ
šëÕÒØÅÒÙ
šéÎÔÅÒÎÅÔ-ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÙ
šóÅÔÉ ÌÏËÁÌØÎÙÅ
šôÅÌÅÆÏÎÉÑ ÐÒÏ×ÏÄÎÁÑ
šóÏÔÏ×ÁÑ Ó×ÑÚØ
šðÒÏÞÉÅ
éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
šôÅÌÅ×ÉÄÅÎÉÅ É ÒÁÄÉÏ
šðÅÒÉÏÄÉÞÅÓËÉÅ ÉÚÄÁÎÉÑ
šðÒÏÞÅÅ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÅ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ
šóÐÒÁ×ËÉ
šáÒÈÉ×Ù
šâÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ
šóÂÏÒ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÉ
šðÒÏÞÉÅ
íÅÄÉÃÉÎÁ
šáÐÔÅËÉ É ÏÐÔÉËÉ
šóÁÎÁÔÏÒÉÉ É ËÕÒÏÒÔÙ
šâÏÌØÎÉÃÙ É ÌÅÞÅÂÎÙÅ ÃÅÎÔÒÙ
šðÏÌÉËÌÉÎÉËÉ
šóÔÏÍÁÔÏÌÏÇÉÑ
šíÅÄÔÅÈÎÉËÁ
š÷ÅÔÅÒÉÎÁÒÎÙÅ ÕÓÌÕÇÉ
šðÒÏÞÉÅ
ïÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ
šîÁÞÁÌØÎÏÅ
šïÂÝÅÅ ÓÒÅÄÎÅÅ
šóÒÅÄÎÅÅ ÐÒÏÆÅÓÓÉÏÎÁÌØÎÏÅ
š÷ÙÓÛÅÅ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ
šîÅÐÒÅÒÙ×ÎÏÅ ÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÄÌÑ ×ÚÒÏÓÌÙÈ
šóÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÅ
šðÒÏÞÉÅ

ïÒÇÁÎÉÚÁÃÉÑ: ËÒÁÔËÏÅ ÎÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÐÏÌÎÏÅ ÎÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÓÆÅÒÁ ÄÅÑÔÅÌØÎÏÓÔÉ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

òÅË×ÉÚÉÔÙ: éîî ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šëð𠚚ššššššššššššššššššššššššššššššššš šïçòî ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šïëðï šššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÎÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÂÁÎËÁ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
âéë ššššššššššššššššššššššššššššššššššš šË/ÓÞ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÒ/ÓÞ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
áÄÒÅÓ ÍÅÓÔÏÎÁÈÏÖÄÅÎÉÑ: ÏÂÌ./ËÒÁÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÎÁÓÅÌÅÎÎÙÊ ÐÕÎËÔ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÒÁÊÏÎ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÕÌÉÃÁ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÄÏÍ šššššššššššš šËÏÒÐÕÓ šššššššššš šÏÆÉÓ ššššššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÆÁËÓ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ: ÉÎÄÅËÓ ššššššššššššššššššššššššš šÏÂÌ/ËÒÁÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÎÁÓÅÌÅÎÎÙÊ ÐÕÎËÔ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš ÕÌÉÃÁ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÄÏÍ ššššššššš šËÏÒÐÕÓ šššššššššššš šÏÆÉÓ ššššššššš
e-mail šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šwww ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šwww. ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš .in-s.ru

òÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌØ: ÄÏÌÖÎÏÓÔØ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
æéï ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

ïÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏÅ ÌÉÃÏ: ÄÏÌÖÎÏÓÔØ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
æéï šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÔÅÌÅÆÏÎÙ: ÏÆÉÓ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÓÏÔ. šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
e-mail šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šicq ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šskype ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
×ÒÅÍÑ ÒÁÂÏÔÙ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

îÁÚ×ÁÎÉÅ ÁÄÒÅÓÁ ÄÌÑ ÐÏÔÒÅÂÉÔÅÌÅÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÞÉÓÌÅÎÎÏÓÔØ ššššššššššššš
ÉÎÄÅËÓ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÏÂÌ./ËÒÁÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÎÁÓÅÌÅÎÎÙÊ ÐÕÎËÔ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÒÁÊÏÎ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÕÌÉÃÁ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÄÏÍ šššššššššššš šËÏÒÐÕÓ šššššššššššššš šÏÆÉÓ ššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÔÅÌ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
e-mail ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
e-mail ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
e-mail ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
e-mail ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
icq ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
icq ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
icq ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
skype šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
skype šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
www šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš šÐÅÒÅÒÙ× šššššššššššššššššššššššššššššššš š×ÙÈÏÄÎÙÅ šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
ÐÒÉÍÅÞÁÎÉÅ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš

ïÔ áÂÏÎÅÎÔÁ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/ššššššššššš ïÔ éÓÐÏÌÎÉÔÅÌÑ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/ ššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š/
äÁÔÁ ÚÁÐÏÌÎÅÎÉÑ « ššššššššššš š» ššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš š201 šššš šÇ.šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš îÁÌÉÞÉÅ ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÊ šššššššššššššš šÓÔÒÁÎÉÃ
www.in-s.ru
ïïï «éÎÔÅÒ-ó» © 2009–2020